Tietosuoja- ja rekisteriseloste | Parkettikauppa.fi

Rekisterinpitäjällä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä tietosuojaseloste täyttää informointivelvoitteemme. Tältä sivustolta löydät perustiedot Parkettikauppa.fi:n rekisteristä, tietosuoja-asioista ja evästeistä. Tämä seloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio, jota käytetään 25.5.2018 lähtien.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi

E2 Invest Oy
Y-tunnus: 2804554-2
osoite: Capellan Puistotie 4 B 25, 00540 HELSINKI
p. 010 349 3666
sähköposti: [email protected]

Rekisterin nimi on Floordecor Oy:n Parkettikauppa.fi:n asiakasrekisteri.

2. Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava:
Jerkko Eskelinen
p. 010 349 3666
sähköposti: [email protected]

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste, tarkoitus ja tietosisältö

Käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, laskutukseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, tilausten käsittelyyn ja tilausten toimittamiseen, sekä markkinointitarkoituksiin ja muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään yksilöimään käyttäjä sivustolla mm. verkkokaupan asiakkuutta varten. Asiakassuhteen perusteella Parkettikauppa.fi:lle syntyy myös oikeutettu etu lähettää asiakkaalle sähköistä suoramarkkinointia.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Lisätietoa evästeistä | Lisätietoa verkkokaupan tietosuojakäytönnöstä


Verkkosivulla annetut tiedot sekä Evästeet

4. Evästeet

Käytämme eväs­teitä verkkokaupan ominaisuuksien toteuttamiseen, palvelun käytön analysointiin, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen sekä mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen. Haluamme eväs­tei­den avulla tar­jota sinulle parem­man käyttökokemuksen. Voit halutessasi antaa suostumuksen evästeiden käyttöön verkkokaupan evästeasetusten kautta. 

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Tämä sivusto käyttää mm. seuraavanlaisia tietoja evästeissä

 • käyttäjän IP-osoite
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut
 • ostoskorin sisältö
 • valittu kieliversio

Lisätietoja evästeistä löytyy mm. Viestintäviraston sivuilta.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä, esim. viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

Lisäksi keräämme tietoa ostetuista tuotteista, kirjoitetuista kommenteista ja palvelussa käyttäytymisestä.

6. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

7. Henkilötietojen suojaus

Sivuston palvelin on SSL-suojattu ja henkilötiedot tallennetaan ja säilytetään salatussa tietokannassa. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

8. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin käyttäjätili on rekisteröity palveluun. Jos käyttäjä poistaa tilinsä, anonymisoidaan kerätyt tiedot niin, että kaikki yksilöivät tunnistetiedot, kuten nimet, osoitteet ja puhelinnumerot poistetaan.

9. Profilointi

Tietoa aiemmin ostetuista tuotteista tai sivustolla/palvelussa käyttäytymisestä voidaan käyttää lähteenä, kun käyttäjälle tarjotaan lisäpalveluja.

10. Rekisteröidyn oikeudet

10.1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10.2. KORJAUSoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista seuraavissa tapauksissa: Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

10.3. Rajoitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä seuraavissa tapauksissa:

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden
 • Käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

10.4. Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

12. Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

13. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Palvelun käyttäjällä on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

15. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Capellan Puistotie 4 B 25, 00540 HELSINKI. 


Verkkokaupan tietosuoja

Keräämme tietoja sinusta seuraavia tietoja verkkokauppamme Parkettikauppa.fi:n kassalla.

16. Mitä keräämme ja säilytämme

Kun vierailet tällä sivustolla, seuraamme:

 • Tuotteita, joita olet katsellut: käytämme saamaamme tietoa esim. kehittääksemme tuoteasettelua vierailusi aikana.
 • Sijainti, IP-osoite ja selaimen tyyppi: Näiden avulla arvioimme verojen ja toimituskulujen määrän.
 • Toimitusosoite: Kysymme tätä, jotta voimme arvioida toimituskulut ennen kuin teet tilauksen ja lopuksi lähettää tilauksen.

Käytämme evästeitä myös, jotta säilytät ostoskorin sisällön, kun selaat sivustoa.

Kun ostat meiltä, pyydämme tietoja kuten nimi, laskutusosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, luottokortin tai maksamisen tiedot ja valinnaiset käyttäjätilin tiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana. Käytämme näitä tietoja tarkoituksiin kuten :

 • Lähettää tietoja tilistäsi ja tilauksesta.
 • Vastata pyyntöihisi, mukaan lukien hyvitykset ja valitukset.
 • Käsitellä maksuja ja estää petollista toimintaa.
 • Luoda käyttäjätilisi kauppaamme.
 • Noudattaa kaikkia lain velvotteita, kuten verojen maksaminen.
 • Parantaa kaupan tarjontaa.
 • Lähettää markkinointiviestejä, jos valitset, että haluat vastaanottaa niitä.

Jos luot tilin, tallennamme nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, joita käytetään kassalla täyttämään kenttiä tulevissa tilauksissa.

Yleensä säilytämme tietojasi niin kauan kuin tarvitsemme niitä niihin tarkoituksiin, joita varten keräämme tiedot ja käytämme tietoja, ja niin kauan kuin meidän on ne lain mukaan säilytettävä. Esimerkiksi, säilytämme kaupan tiedot verotusta ja kirjanpitoa varten.Tämä sisältää nimen, sähköpostiosoitteen ja laskutus- ja toimitusosoitteet.

Tallennamme myös kaupan kommentit ja tuotearvioinnit, jos kirjoitat sellaisia.

17. Ketkä tiimistämme pääsevät tietoihin käsiksi

Tiimimme jäsenet pääsevät käsiksi tietoihin, joita annat meille. Tällaisia tietoja ovat mm.

 • Tilaustiedot, kuten mitä ja milloin ostettiin ja minne tilaus lähetettiin sekä
 • Asiakkaan tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja laskutus- ja toimitustiedot.

Tiimimme jäsenet pääsevät näihin tietoihin jotta voivat täyttää tilaukset, käsitellä hyvitykset ja voivat tarjota tukea.

18. Mitä jaamme muiden kanssa

Jaamme tietoja niiden kolmansien osapuolten kanssa, jotka auttavat meitä käsittelemään tilauksia ja tuottamaan sivuston palveluita.

19. Maksut

Hyväksymme PayPal-maksuja. Kun maksuja käsitellään, joitakin tietojasi siirretään PayPal-maksupalveluun. Näitä tietoja ovat mm. tiedot, joita tarvitaan maksun toteuttamisessa tai -tukemisessa, esimerkiksi ostosten kokonaissumma ja laskutustiedot. Katso täältä lisää PayPal yksityisyydensuojasta.

Lopuksi

20. Tietosuojaselosteen muutokset

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 18.7.2022.